Fellespadling & Strandrydding

Takk for i dag! #tavaha #ryddenstrand #strandryddedagen #supno